Standardi

Pri izdelavi in postavitvi prometne signalizacije upoštevamo zahteve:

- Zakona o cestah
- Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Standarda SIST EN 12899-1:2008
- Tehničnimih specifikacij naročnikov
- Zakona o graditvi objektov oz direktivo EU o gradbenih proizvodih

 

Dne 17. 12. 2012 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Plošča znaka s folijo in objemko.

Dne 09. 01. 2013 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Stebrički za pritjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov.

 

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPD – 2364.

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPD – 2365.

Skladno z zahtevami UREDBE (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, za vse proizvode stalne prometne signalizacije, kupcem zagotavljamo IZJAVO O LASTNOSTIH.

V IZJAVI O LASTNOSTIH  so navedene lastnosti proizvodov v zvezi z bistvenimi značilnostmi teh proizvodov, v skladu tehničnimi specifikacijami.

IZJAVE O LASTNOSTIH kupcu posredujemo na zahtevo ob dobavi.